Członkostwo

Zgodnie ze statutem (§5) członkiem może zostać każda osoba prywatna lub prawna zatwierdzona przez zarząd. Osoby zainteresowane członkostwem w stowarzyszeniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (poniżej). Członkowie zwyczajni od momentu opłacenia składek członkowskich mają prawa i obowiązki opisane w statucie (§7).

Składki członkowskie

  • Wysokość składki w 2024 wynosi 30 euro na rok kalendarzowy, od osoby pełnoletniej.
  • Kolejne osoby pełnoletnie z tego samego gospodarstwa domowego mają zniżkę 50%.
  • Zgodnie ze statutem (§7.3) możliwe jest ubieganie się o częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat członkowskich w danym roku kalendarzowym.
  • Dzieci są uprawnione do udziału w zamkniętych imprezach stowarzyszenia po kosztach dla członków, jeśli co najmniej jeden z domowników jest członkiem stowarzyszenia.

Składki są do zapłaty przelewem na konto stowarzyszenia
tytułem: opłata członkowska <rok> <imię i nazwisko>,
np.: opłata członkowska 2024 Joanna Chimiak-Opoka.

Koszty stowarzyszenia

Stowarzyszenie stara się minimalizować wszelkie koszty operacyjne działania i w miarę możliwości korzystać z niskobudżetowych alternatyw. Ze składek pokrywane są następujące koszty:

  • stałe koszty operacyjne, jak opłata członkowska w Pitandze, ryczałtowe opłaty bankowe, utrzymanie witryny internetowej (opłata za domenę, stronę i bloga uczniowskiego), koszty administracyjne związane z wpisami i zmianami w rejestrze stowarzyszeń;
  • zmienne koszty operacyjne związane z działalnością przewidzianą w statucie, jak dofinansowanie spotkań (przykładowo opłaty za wynajem sali), opłaty bankowe za przelewy, opłaty pocztowe przy obsłudze wniosków projektowych.

Nie mamy kosztów personalnych, gdyż wszyscy działacze pracują za darmo. Nauczyciele języka polskiego są zatrudniani przez Bildungsdirektion Tirol i opłacani przez kraj związkowy.

Zgodnie ze statutem (§10.1) roczne rozliczenie jest do wglądu na corocznym walnym zgromadzeniu członków i kontrolowane przez dwóch rewidentów finasowych.

Wniosek o wstąpienie do stowarzyszenia