Członkostwo

Zgodnie ze statutem (§5) członkiem może zostać każda osoba prywatna lub prawna zatwierdzona przez zarząd. Osoby zainteresowane członkostwem w stowarzyszeniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego (poniżej). Członkowie zwyczajni od momentu opłacenia składek członkowskich mają prawa i obowiązki opisane w statucie (§7).

Składki członkowskie

  • Wysokość składki w 2022 wynosi 30 euro na rok kalendarzowy, od osoby pełnoletniej.
  • Kolejne osoby pełnoletnie z tego samego gospodarstwa domowego mają zniżkę 50%.
  • Zgodnie ze statutem (§7.3) możliwe jest ubieganie się o częściowe lub całkowite zwolnienie z opłat członkowskich w danym roku kalendarzowym.
  • Dzieci są uprawnione do udziału w zamkniętych imprezach stowarzyszenia po kosztach dla członków, jeśli co najmniej jeden z domowników jest członkiem stowarzyszenia.

Składki są do zapłaty przelewem na konto stowarzyszenia
tytułem: opłata członkowska <rok> <imię i nazwisko>,
np.: opłata członkowska 2022 Joanna Chimiak-Opoka.

Koszty stowarzyszenia

Stowarzyszenie stara się minimalizować wszelkie koszty operacyjne działania i w miarę możliwości korzystać z niskobudżetowych alternatyw. Ze składek planowane jest pokrycie następujących kosztów:

  • Stałe koszty operacyjne, jak utrzymanie witryny internetowej, koszty administracyjne związane z wpisami i zmianami w rejestrze stowarzyszeń, opłaty bankowe;
  • Zmienne koszty operacyjne związane z działalnością przewidzianą w statucie, jak dofinansowanie spotkań i wycieczek (przykładowo opłaty za wynajem sali oraz koszty prowiantu), dofinansowanie zakupu książek;
  • Koszty reprezentacyjne, jak darowizny na cele charytatywne, upominki okolicznościowe, koszty spotkań z przedstawicielami Ambasady RP w Austrii lub innymi publicznymi organizacjami.

Zgodnie ze statutem (§10.1) roczne rozliczenie jest do wglądu na corocznym walnym zgromadzeniu członków.

Wniosek o wstąpienie do stowarzyszenia